NAVIGERING

 Värdsbutiken
 "Jobba" hos oss
 Föreningen
 Bli medlem
 Kontakt
Besök oss på Facebook
FÖRENINGENS STADGAR

1 NAMN

Föreningens namn är Vägvisaren för rättvis handel

2 VAD VI VILL

Föreningen Vägvisaren för rättvis handel är en självständig, ideell förening. Vi vill, med utgångspunkt från synen att alla människor är lika mycket värda och att man ska handla rättfärdigt mot varandra, verka för ökad kunskap och förståelse för människor i andra delar av världen, samt ökad medvetenhet för de orättvisa handelsrelationerna som finns mellan i- och u-länderna. En stor del av världens handel sker på i-ländernas villkor och u-ländernas bekostnad, där de senare spelas ut mot varandra. Vi vill peka på och erbjuda möjligheter för var och en att själv verka för förändring och u-landsboden är en viktig vägvisare i detta arbete. Verksamheten bedrivs helt utan vinstsyfte.

3 MEDLEM

Föreningen är öppen för alla, oavsett trosuppfattning eller politisk åskådning. Medlem är den som innevarande kalenderår har löst den av årsmötet fastställda medlemsskapsavgiften.

4 ORGANISATION

Föreningen leds av ett årsmöte och en styrelse. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

5 ORDINARIE ÅRSMTE

1. Ordinarie årsmöte hålls årligen senast den sista februari, där redogörelse för det gångna verksamhetsåret lämnas och vad som sker för det pågående. 2. Kallelse till årsmötet utsändes till föreningens samtliga medlemmar senast 14 dagar före mötesdagen och följande handlingar skall bifogas: - Verksamhetsberättelse - Förslag till dagordning - Kassaberättelse - Revisionsberättelse - Förslag på styrelse för innevarande år - Eventuella motioner med styrelsens yttrande - Eventuella propositioner 3. Årsmötet öppnas av ordföranden. Protokollet bestyrkes av mötesordföranden och två justerare som utses av årsmötet. Varje medlem äger en röst. 4. På dagordningen skall minst följande ärenden vara upptagna: - Val av ordförande för årsmötet - Val av sekreterare för årsmötet - Justering av röstlängden - Val av två justerare tillika rösträknare - Frågan om årsmötets behöriga utlysande - Föredragning av verksamhets- och revisionsberättelse - Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för avgående styrelse - Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år - Val av styrelse - Val av revisorer - Val av valberedning - Eventuella motioner eller propositioner - Frågan om disposition av eventuellt överskott

6 EXTRA ÅRSMTE

Extra årsmöte kan hållas om styrelsen finner det erfoderligt eller om minst hälften av medlemmarna gjort skriftlig framställning härom. På detta årsmöte kan endast ärenden på föredragningslistan upptagas till behandling. Denna, samt kallelse, skall utskickas senast 14 dagar före mötesdag till samtliga medlemmar.

7 MOTIONER TILL ÅRSMTET

Motioner till årsmötet inlämnas till styrelsen senast den 31 december för behandling på årsmötet.

8 MEDLEMSMTE

Styrelsen kallar till medlemsmöte vid behov, dock minst 1 gång/år eller då minst en tredjedel av föreningens medlemmar så begär. Kallelse med angivande av ärenden som skall behandlas skall kungöras minst 14 dagar före medlemsmötet.

9 STYRELSEN

1. Styrelsen utses av årsmötet och skall bestå av 5-7 personer, varav en ordförande, en vice ordförande, en kassör, en sekreterare samt övriga ledamöter. 2. Styrelsen skall sammanträda vid behov, dock minst vid två tillfällen under året. 3. Styrelsen fattar beslut genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, utom vid personval då lotten avgör. 4. Ordföranden sammankallar styrelse och/eller eventuella arbetsutskott då han/hon finner det nödvändigt, eller om så begärts av hälften av styrelsens ledamöter. 5. Styrelsen är beslutsmässig om minst halva antalet ledamöter är närvarande.

10 STYRELSENS ÅLIGGANDEN

Det åligger styrelsen att alltid sträva efter att ändamålen för verksamheten uppfylls enligt 2 ovan samt att: 1. Se till att stadgarna följs 2. Leda och fördela arbetet 3. Tillse att bokföring och förvaltning av egendom protokollföres på betryggande sätt. 4. Årligen per den 31 december sammanställa ett bokslut vilket översändes till revisorer för granskning. 5. Årligen per den 31 december sammanställa verksamhetsberättelse

11 FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas av ordförande, kassör samt eventuell övrig medlem som styrelsen utser.

12 REVISORER

För granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper utses årligen på ordinarie årsmöte två revisorer och en suppleant vilka samtliga skall vara myndiga. De har rätt att närvara vid styrelsens möten och protokoll skall kontinuerligt översändas till dem.

13 RAPPORTERING

Årsmötes- och medlemsprotokoll skall inom fyra veckor utsändas till samtliga medlemmar, samt till revisorerna. Styrelsens protokoll skall inom tre veckor utsändas till styrelsemedlemmar, samt till revisorerna. Enskild medlem kan på begäran rekvirera protokoll från sekreteraren.

14 STADGENDRING

Stadgeändring sker efter beslut med 2/3 majoritet på två på varandra följande föreningsmöten, varav ett är årsmöte, med minst tå månaders mellanrum.

15 UPPLSNING AV FRENINGEN

Beslut om upplösning av Föreningen Vägvisaren för rättvis handel, fattas med 3/4 majoritet av två på varandra följande ordinarie årsmöten. I samband med detta skall fattas beslut om disposition av föreningens egendomar i enlighet med 2 i föreningens stadgar.

» Protokoll
» Stadgar
» Styrelsen
Sidvansvarig: M. Alm